Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 18 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 35 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 37 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 38 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/intranet/maincore.php on line 39 ProDeep, z.s. - Stanovy

Stanovy

Stanovy občanského sdružení

Čl. 1.
Název a sídlo

Název:  ProDeep, o.s.   
(dále jen „sdružení“)
Sídlo: Antonína Navrátila 1219/13
            680 01  Boskovice

Čl. 2
Statut sdružení

1.  Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Sdružuje fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíly sdružení.

2.  Sdružení je založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

3.  Sdružení je právnickou osobou, a je proto oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a na svou vlastní majetkovou odpovědnost.

4.  Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech, politických stranách, církevních a jiných občanských sdruženích a iniciativách.

5.  Sdružení spolupracuje se státními orgány, církevními a jinými občanskými sdruženími při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů a aktivit.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

1.  Cílem sdružení je vytvářet podmínky pro běžný způsob života lidí se zdravotním postižením prostřednictvím integračních aktivit, spočívající ve vzdělávacích, školících a sociálních službách, kterými naplňujeme pracovní, společenské, kulturní a jiné potřeby zdravotně handicapovaných osob.

2.  Cílem sdružení je poskytovat služby zdravotně handicapovaným osobám v oblasti sociální i pracovní. Činnost sdružení patří do oblasti primární prevence a sociální integrace.

3.  Základní činnosti sdružení jsou zaměřeny na:

a.  zajišťování a podporu vzdělávacích aktivit v rámci celoživotního vzdělávání

b.  pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí,

c.  podpora rozvoje osobnosti zdravotně handicapovaných osob, zejména obyvatel ústavů a domovů

d.  rozvíjení pozitivních hodnot v lidském životě – umění "žít spolu"

e.  praktickou výchovu ke komunikaci a respektování zásad úcta, čestnost,  respekt a tolerance v mezilidských vztazích

f.   pořádání ozdravných a rekondičních pobytů

4. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o plnohodnotnou integraci zdravotně handicapovaných osob do společnosti.


Čl. 4
Členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem sdružení mohou být i právnické osoby.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.

3. Členství vzniká dnem přijetí za člena, tj. dnem schválení přihlášky radou sdružení.

4. Členství zaniká:

a. vystoupením člena písemným oznámením radě,

b. úmrtím člena,

c. u právnické osoby jejím zrušením,

d. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

e. zánikem sdružení.

5. Dokladem členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

Čl. 5
Práva a povinnosti členů

1. Člen sdružení má právo:

a. účastnit se jednání členské schůze,

b. volit orgány sdružení,

c. být volen do orgánů sdružení,

d. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

a. dodržovat stanovy sdružení,

b. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

d. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,

e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.

3. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou a to vždy k termínu stanovenému valnou hromadou.

Čl. 6
Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou:

a. valná hromada jako nejvyšší orgán,

b. rada sdružení jako statutární a výkonný orgán,

c. kontrolní a revizní komise.

Čl. 7
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.


4. Valná hromada zejména:

a. rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b. schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční uzávěrku hospodaření,

c. volí členy rady sdružení na dobu 3 let,

d. rozhoduje o zrušení členství,

e. rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

Čl. 8
Rada sdružení

1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada má nejméně 3 členy, vždy však lichý počet.

4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně dvakrát ročně.

5. Rada zejména:

a. volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,

b. koordinuje činnost sdružení,

c. svolává valnou hromadu,

d. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

e. rozhoduje o přijetí za člena sdružení,

f.  schvaluje návrh rozpočtu sdružení a navrhuje případné odměny pro členy

6. Předseda a místopředseda rady zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. Místopředseda zastupuje předsedu rady v případě jeho nepřítomnosti. Zastupování sdružení se řídí rozhodnutím rady sdružení.

7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení a sekretariát sdružení.

8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Každý z členů rady má jeden hlas. Hlasy jsou si rovné.

10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

Čl. 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

2. Předsedu volí rada sdružení.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.


Čl. 10
Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob,

b. výnosy majetku,

c. výnosy účelově zaměřených akcí,

d. členské příspěvky (pokud jsou vybírány),

e. dotace a granty,

f. úroky.

3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

5.  K zajištění svých cílů může sdružení zaměstnávat pracovníky podle platných pracovněprávních předpisů.

Čl. 11
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

a. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,

b. rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutím valné hromady a na návrh jednotlivých členů sdružení mohou být jmenováni čestní členové sdružení. Těmito čestnými členy se stávají významné osobnosti na poli vědy, kultury, politiky, školství, církví aj., které souhlasí s cíli sdružení.

Vygenerované za: 0.57 sekund
869,323 návštěv